Telefon:242 743 05 26


E-Posta:avk.yilmazkan@hotmail.com


Harita:Yerimizi Görün

 

BİRİNCİ KISIM

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

 
 

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

 

1.

Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

250,00 TL

 

Takip eden her saat için

150,00 TL

2.

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

500,00 TL

 

Takip eden her saat için

250,00 TL

3.

Yazılı danışma için

500,00 TL

 

Takip eden her saat için

240,00 TL

4.

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde

360,00 TL

5.

Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

 
 

a) Kira sözleşmesi ve benzeri

480,00 TL

 

b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması

1.450,00 TL

 

c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler

1.500,00 TL

 

İKİNCİ BÖLÜM

 
 

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

 

1.

Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için

360,00 TL

2.

Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için

600,00 TL

3.

Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için

2.700,00 TL

4.

Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

1.200,00 TL

5.

Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

 
 

a) Duruşmasız ise

5.250,00 TL

 

b) Duruşmalı ise

9.000,00 TL

 

c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir

 

6.

İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12’sinden aşağı olmamak üzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar

325,00 TL

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 
 

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

 

1.

Yapı kooperatiflerinde

1.000,00 TL

2.

Anonim şirketlerde

1.500,00 TL

 

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti

1.500,00 TL

 

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

 
 

İKİNCİ KISIM

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

 
 

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 

1.

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:

 
 

a) Duruşmasız ise

400,00 TL

 

b) Duruşmalı ise

500,00 TL

2.

Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için

660,00 TL

3.

Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için

1.500,00 TL

4.

Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

 
 

a) Duruşmasız ise

1.000,00 TL

 

b) Duruşmalı ise

1.300,00 TL

5.

Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için

900,00 TL

 

İKİNCİ BÖLÜM

 
 

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 

1.

İcra Dairelerinde yapılan takipler için

300,00 TL

2.

İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için

360,00 TL

3.

İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için

600,00 TL

4.

Tahliyeye ilişkin icra takipleri için

1.800,00 TL

5.

İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için

600,00 TL

6.

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için

600,00 TL

7.

Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için

900,00 TL

8.

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.800,00 TL

9.

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için

900,00 TL

10.

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için

2.600,00 TL

11.

Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

3.600,00 TL

12.

Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.800,00 TL

13.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

3.600,00 TL

14.

Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için

1.800,00 TL

15.

Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için,

1.000,00 TL

16.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

 
 

a) Duruşmasız ise

1.000,00 TL

 

b) Duruşmalı ise

1.500,00 TL

17.

Adalet Bakanlığı Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığında takip edilen davalar ve işler için

1.800,00 TL

18.

Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için

 
 

a) Bir duruşması olan işler için

900,00 TL

 

b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

1.800,00 TL

19.

Sayıştayda görülen hesap yargılamaları için

3.500,00 TL

20.

Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için

3.500,00 TL

21.

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için

 
 

a) Duruşmasız ise

1.800,00 TL

 

b) Duruşmalı ise

3.000,00 TL

22.

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için

1.350,00 TL

23.

Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için

1.350,00 TL

24.

Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için

 
 

a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

6.000,00 TL

 

b) Bireysel başvuru

 
 

Duruşmalı işlerde

3.600,00 TL

 

Duruşmasız işlerde

1.800,00 TL

 

c) Diğer dava ve işler

3.600,00 TL

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 
 

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 

1.

İlk 35.000,00 TL için

12,00%

2.

Sonra gelen 45.000,00 TL için

11,00%

3.

Sonra gelen 80.000,00 TL için

8,00%

4.

Sonra gelen 240.000,00 TL için

6,00%

5.

Sonra gelen 600.000,00 TL için

4,00%

6.

Sonra gelen 750.000,00 TL için

3,00%

7.

Sonra gelen 1.250.000,00 TL için

1,50%

8.

3.000.000,00 TL’dan yukarısı için

1,00%

YASAL UYARI

Bu sitenin isim hakki ve kullanım hakki münhasıran YILMAZ  KAN  AVUKATLIK BÜROSU / Avukat YILMAZ KAN’a aittir.
Bu Site sadece bilgilendirme  amacına yöneliktir. Hiçbir şekilde ticari veya mesleki faaliyet içermez...
Site yasal uyarı sayfası - Kullanım Sözleşmesi